Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss som leverantör (TUNERSHOP GmbH) via webbplatsen www.tunershop.de/shop/. Om inget annat överenskommits kommer du att införandet av några av dina egna villkor som du använde.

(2) En konsument i den mening som avses i följande förordningar är varje fysisk person som slutför en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när han slutför en rättslig transaktion, agerar i utövandet av sin oberoende yrkes- eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor, inklusive nedladdningsprodukter (digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare).

(2) Redan med publiceringen av respektive produkt på vår webbplats skickar vi ett bindande erbjudande till dig att ingå ett avtal via online-kundvagnssystemet på de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via systemet för kundvagn online enligt följande:
De varor som är avsedda för inköp lagras i "kundvagnen". Via motsvarande knapp i navigeringsfältet kan du ringa upp "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att ha ringt upp sidan "Kassa" och angett personuppgifterna samt betalnings- och leveransvillkoren kommer orderuppgifterna äntligen att visas som en orderöversikt.Om du använder ett direktbetalningssystem (t.B. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalningsmetod, kommer du antingen att ledas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller vidarebefordras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet.
Om du omdirigeras till respektive direktbetalningssystem väljer du eller anger dina uppgifter i enlighet därmed. Slutligen, på webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet eller efter att du har omdirigerats tillbaka till vår onlinebutik, kommer orderdata att visas som en orderöversikt.Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera informationen i orderöversikten igen, ändra den (även via "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller avbryta beställningen.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("köp" eller liknande beteckning förklarar du godkännandet av erbjudandet på ett juridiskt bindande sätt, varigenom avtalet ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet automatiseras delvis via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt säkerställt och i synnerhet att skräppostfilter inte hindrar det.

§ 3 Licens att använda nedladdningsprodukter

(1) De nedladdningsprodukter som erbjuds skyddas av upphovsrätten. Du kommer att få en enkel licens för att använda varje nedladdningsprodukt som köpts från oss, om inte annat anges i respektive erbjudande.

(2) Den enkla licensen inkluderar tillstånd att spara och / eller skriva ut en kopia av nedladdningsprodukten på din dator eller annan elektronisk enhet för personligt bruk.
Du är förbjuden att göra ytterligare kopior. Du är uttryckligen förbjuden att ändra eller redigera någon fil eller någon del därav och göra den tillgänglig på något sätt för tredje part privat eller kommersiellt.

§ 4 Rätt till kvarhållande, bibehållande av äganderätt

(1) Du kan endast utöva en rätt till kvarhållning om det gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills full betalning av köpeskillingen.

(3) Om du är företagare skall följande gälla dessutom:

a) Vi reserverar äganderätten till varorna tills alla krav som härrör från den nuvarande affärsrelationen har kompenserats fullt ut. Före överlåtelsen av äganderätten till de varor som omfattas av äganderätten är det inte tillåtet att pantsätta eller överföras som säkerhet.

b) Du kan sälja varorna vidare i den vanliga verksamheten. I det här fallet tilldelar du oss redan alla anspråk i beloppet för fakturabeloppet som tillfaller dig från återförsäljningen, vi accepterar tilldelningen. De har vidare rätt att driva in fordran. Men om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på rätt sätt förbehåller vi oss rätten att själva driva in fordran.

c) I händelse av kombination och blandning av de reserverade varorna kommer vi att förvärva samägande av den nya artikeln i förhållandet mellan fakturavärdet för de reserverade varorna och de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frigöra de värdepapper som vi har rätt till på din begäran i den utsträckning som det realiserbara värdet på våra värdepapper överstiger kravet på att vara säkrade med mer än 10%. Valet av de värdepapper som ska frisläppas åligger oss.

§ 5 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna finns.

(2) Som konsument ombeds du att kontrollera varan omedelbart efter leverans för fullständighet, uppenbara defekter och transportskador och att informera oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta kommer detta inte att påverka dina lagstadgade garantianspråk.

(3) I den mån du är företagare ska följande gälla i avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning ska anses ha överenskommits som kvaliteten på varan, men inte annan reklam, offentligt beröm och uttalanden från tillverkaren.

b) I händelse av fel ska vi, efter eget gottfinnande, lämna garanti genom reparation eller efterföljande leverans. Om felet inte åtgärdas kan du efter eget gottfinnande kräva en minskning eller frånträda avtalet. Avhjälpande av defekter ska anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, om inte annat anges särskilt på grund av föremålets art eller defekten eller de andra omständigheterna. Vid rättelse behöver vi inte bära de ökade kostnaderna för överföringen av varorna till en annan plats än prestationsplatsen, förutsatt att överföringen inte motsvarar varornas avsedda användning.

c) Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte

- skyldigt orsakat skador som kan hänföras till oss från skada på liv, lem eller hälsa och vid andra skador som orsakats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet;
- i den mån vi bedrägligt har dolt defekten eller har antagit en garanti för varans kvalitet;
- när det gäller varor som i enlighet med sin vanliga användning har använts för en byggnad och som har orsakat dess defekt,
- vid lagstadgade regresskrav som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 6 Val av lag, prestationsort, jurisdiktionsort

(1) Tysk lag skall tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta val av lag endast gälla i den mån detta inte berövar det skydd som beviljas genom tvingande bestämmelser i lagen om den stat där konsumenten har hemvist (principen om förmånlighet).

(2) Platsen för utförande för alla tjänster som härrör från befintliga affärsrelationer med oss samt jurisdiktionsorten är vårt säte, i den mån du inte är en konsument, utan en köpman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän behörighetsort i Tyskland eller EU eller om hemvisten eller hemvisten inte är känd vid den tidpunkt då talan väcks. Rätten att överklaga till domstolen på en annan lagstadgad behörighetsplats påverkas inte av detta.

(3) Bestämmelserna i FN:s försäljningslag är uttryckligen inte tillämpliga.


II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

TUNERSHOP GmbH
Till klumpa ihop sig fånga 21
95119 Naila
Tyskland
Telefon: 09282-963920
E-post: info@tunershop.de

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online ( ONLINE, som kan nås enligt https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Information om ingåendet av avtalet

De tekniska stegen för ingående av avtalet, ingåendet av själva avtalet och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är tyska .

3.2. Den fullständiga avtalstexten kommer inte att lagras av oss. Innan du skickar beställningen via online-kundvagnssystemet kan kontraktsdata skrivas ut eller elektroniskt sparas via webbläsarens utskriftsfunktion. Efter mottagandet av beställningen av oss kommer beställningsdata, den lagligt föreskrivna informationen för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

4. Uppförandekoder

4.1. Vi har lämnat in kvalitetskriterier för Händlerbund Management AG till köparens förseglingskvalitet, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf  (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

5. Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

6. Priser och betalningsvillkor

6.1. De priser som anges i respektive anbud samt fraktkostnaderna utgör de totala priserna. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

6.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan kallas upp via en motsvarande utsedd knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska bäras av dig dessutom, såvida inte fri frakt har utlovats.

6.3. Om leveransen sker till länder utanför EUROPEISKA unionen kan vi ådra oss extra kostnader som vi inte är ansvariga för, till exempel t.B tullar, skatter eller avgifter för överföring av pengar (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstituten), som ska bäras av dig.

6.4. Eventuella kostnader som uppstår vid överföring av pengar (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstituten) ska bäras av dig i de fall leveransen görs till en EU-medlemsstat, men betalningen initierades utanför EUROPEISKA unionen.

6.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig anges under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.6. Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet omedelbart att betalas ut.

7. Leveransvillkor

7.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och, i förekommande fall, befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande utsedd knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7.2. I den mån du är konsument regleras det i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under avsändningen endast ska överföras till dig vid överlämnandet av varorna, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte namngivits av entreprenören eller en person som på annat sätt utsetts att utföra transporten.

Om du är entreprenör är leverans och utskick på din risk.


8. Lagstadgat ansvar för defekter

Ansvaret för defekter regleras av "Garanti"-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation utarbetades av Händlerbunds advokater, som är specialiserade på IT-rätt, och kontrolleras permanent för juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten i texterna och är ansvarig vid varningar. Mer information finns i: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service  (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

senast uppdaterad: 2020-01-02-27